Üyelik Sözleşmesi

TTNET - Online İşlem Merkezi

ONLINE İŞLEM MERKEZİ SON KULLANICI KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar ve Konu Bu Online İşlem Merkezi Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır.), TTNET Anonim Şirketi (bundan böyle TTNET olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ i işaret etmektedir.) elektronik ortamda (web sitesi) düzenlenmiştir. SÖZLEŞME de TTNET ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır. İş bu SÖZLEŞME'nin konusu, TTNET tarafından KULLANICI'ya verilecek ve kapsamı yine TTNET tarafından belirlenecek olan abonelik işlemlerinin www.ttnet.com.tr web sitesinde yer alan TTNET Online İşlem Merkezi aracılığı ile sağlanması ve KULLANICI tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin hususların tayin ve tespiti ile bu kapsamda TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibaret olup TTNET tarafından, tamamen TTNET'in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME'yi imzalamakla, TTNET tarafından www.ttnet.com.tr üzerinden yapılması uygun görülen abonelik işlemleri için kendi adına kayıtlı olan tüm hatlara ait işlemleri işbu SÖZLEŞME hükümlerine uygun olarak yapabileceğini kabul eder. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu KULLANICI'ya aittir.

2. Uygun Kullanım KULLANICI, Online İşlem Merkezi'ni yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve adetlere ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, Online İşlem Merkezini hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. TTNET, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. Bu durumda TTNET'in diğer tüm hukuki haklarını saklı tutar.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması TTNET, Online İşlem Merkezi kullanımı sırasında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. KULLANICI, Online İşlem Merkezini kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. İnternet İşlem Merkezinin kullanımı sırasında kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup TTNET'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TTNET, Online İşlem Merkezi'nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Online İşlem Merkezi'nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, TTNET, Online İşlem Merkezi'nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir TTNET, (a) Online İşlem Merkezi ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar yada bozulmalardan; (b) Online İşlem Merkezi'nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TTNET, Online İşlem Merkezi ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

4. Tazminat KULLANICI, Online İşlem Merkezini bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TTNET'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, TTNET'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve TTNET'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları TTNET'e kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası Online İşlem Merkezine giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen E-posta adresinin ve ADSL Hizmet numarasının doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husustan tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla TTNET Online İşlem Merkezi'ne KULLANICI adına erişimden TTNET sorumlu değildir. Kullanıcı'ların, Online İşlem Merkezi'ne erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak TTNET'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI TTNET'ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. TTNET, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. TTNET'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin TTNET Gizlilik Politikası'na http://www.ttnet.com.tr/gizlilikgüvenlik adresinden ulaşılabilir; sözkonusu Gizlilik Politikası'nın dikkatlice okunmasını öneririz.

6. Sözleşme'nin Yürürlüğü, Feshi ve Çeşitli Hükümler KULLANICI, TTNET İnetrnet İşlem Merkezi'ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI'nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu TTNET Online İşlem Merkezi'ni kullanma hakkı, (a) İşbu SÖZLEŞME'de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi s(b) KULLANICI'nın TTNET ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME'nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri' nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

TTNET - MÜZİK

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

TTNET MÜZİK SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!

BU SÖZLEŞME, TTNET MÜZİK ÜYESİ OLARAK SİZ TTNET MÜZİK KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

TTNET MÜZİK’TEN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA TTNET MÜZİK PORTALİ’Nİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ

1. Taraflar ve Konu

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), TTNET Anonim Şirketi (bundan böyle “TTNET” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi) düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından TTNET’in Müzik Portali’nin (bundan böyle "TTNET MÜZİK" olarak anılacaktır), KULLANICI’nın TTNET MÜZİK üyesi olması, herhangi bir e-posta adresi vegiriş şifresine sahip olması şartlarıyla kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (TTNET tarafından, tamamen TTNET’in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de TTNET ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, TTNET MÜZİK Portali’ni kullanması anında ya da TTNET MÜZİK sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “TTNET MÜZİK Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “Üyelik Şifremi Gönder” düğmesini tıklayarak bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, TTNET MÜZİK’i kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Ticari Olmayan Kullanım

TTNET MÜZİK’te sunulan müzik ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, sözlerinin veya bestesinin veya klibin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

TTNET MÜZİK ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. TTNET WIFI HOTSPOT’larında TTNET MÜZİK’te sunulan müzik ve her türlü içeriğin, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanımı mümkündür. TTNET tarafından KULLANICI’ya tanınan haklar TTNET MÜZİK’in ticari-olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, TTNET MÜZİK’in kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, dahil olduğu TTNET MÜZİK paketi kullanım haklarının kapsamına, TTNET’in www.ttnetmuzik.com.tr, www.ttnet.com.tr veya TTNET’in uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. TTNET, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, TTNET’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, TTNET MÜZİK’i bu şekilde ya da üçüncü kişilerin TTNET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, TTNET’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. TTNET MÜZİK’in kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

2.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, TTNET MÜZİK’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, TTNET MÜZİK’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. TTNET, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda TTNET’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

3. TTNET’in Hak ve Yükümlülükleri

TTNET, TTNET’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle TTNET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TTNET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TTNET, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve TTNET hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, TTNET, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı TTNET’i beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

4. Fikri Mülkiyet

TTNET MÜZİK’in ve bölümlerinin ve TTNET MÜZİK ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi TTNET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. TTNET MÜZİK’in kullanılması KULLANICI’ya, TTNET MÜZİK’de bulunan eser ve içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, TTNET ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, TTNET MÜZİK’teki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

KULLANICI, TTNET MÜZİK Portalı kapsamındaki veya TTNET MÜZİK ile ilgili TTNET’in veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, TTNET MÜZİK’in kullanımı sırasında TTNET MÜZİK’in kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya TTNET’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TTNET’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

TTNET’in, TTNET hizmetleri, TTNET bilgileri, TTNET telif haklarına tabi çalışmaları, TTNET ticari markaları, TTNET ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. Sorumluluğun Sınırlanması

TTNET, TTNET MÜZİK’te yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, TTNET MÜZİK ile ilgili olarak temin edilen tüm müzik ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. TTNET MÜZİK’in müzik ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup TTNET'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TTNET, TTNET Müzik’in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. TTNET MÜZİK’in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, TTNET, TTNET MÜZİK’in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. TTNET, (a) TTNET MÜZİK ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) TTNET MÜZİK’in KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TTNET, TTNET MÜZİK ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

6. Tazminat

TTNET MÜZİK’ten temin edilen müzik, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

KULLANICI, TTNET MÜZİK’i bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, TTNET’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, TTNET’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve TTNET’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

TTNET MÜZİK’e giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin ve üyelik kaydı esnasında veya sonrasında verilecek olan TTNET Hizmet Bilgilerinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla TTNET MÜZİK’e KULLANICI adına erişimden TTNET sorumlu değildir. Kullanıcı'ların, TTNET MÜZİK’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak TTNET’in , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI TTNET’ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

TTNET’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin TTNET Gizlilik Politikası’na http://www.ttnet.com.tr/gizlilikguvenlik adresinden ulaşılabilir. TTNET olarak sözkonusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla TTNET hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Sözleşme Değişiklikleri

TTNET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, TTNET MÜZİK web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler TTNET’in web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, TTNET, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TTNET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TTNET’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TTNET’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Çeşitli Hükümler

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

TTNET, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

11. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, TTNET Müzik Portali’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, TTNET Müzik Portali’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, TTNET'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu TTNET MÜZİK’i kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın TTNET MÜZİK’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın TTNET ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

TTNET, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’nın TTNET MÜZİK’i kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, TTNET’in talep etmesi halinde, TTNET MÜZİK’ten elde ettiği müzik, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Playstore

KURALLAR VE KOŞULLAR

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

PLAYSTORE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!

BU SÖZLEŞME,  PLAYSTORE KULLANICISI OLARAK SİZ PLAYSTORE KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

 PLAYSTORE’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA PLAYSTORE PORTALİ’Nİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

1.Taraflar ve Konu

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), TTNET Anonim Şirketi (bundan böyle “TTNET” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi), düzenlenmiş olup, , KULLANICI tarafından TTNET’in PLAYSTORE Portali’nin (bundan böyle " PLAYSTORE " olarak anılacaktır), TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (TTNET tarafından, tamamen TTNET’in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de TTNET ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

 

2.Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1.Ticari Olmayan Kullanım

PLAYSTORE‘da sunulan oyun ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, sözlerinin veya bestesinin veya klibin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

 

PLAYSTORE ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. TTNET WIFI HOTSPOT’larında PLAYSTORE’da sunulan ve her türlü içeriğin, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanımı mümkündür. TTNET tarafından KULLANICI’ya tanınan haklar PLAYSTORE’un ticari-olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, PLAYSTORE’u kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, dahil olduğu CRYSIS 2 Oyunu kullanım haklarının kapsamına, TTNET’in PLAYSTORE’u , www.ttnet.com.tr veya TTNET’in uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. TTNET, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, TTNET’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, PLAYSTORE’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin TTNET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, TTNET’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. PLAYSTORE‘un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

 

TTNET, PLAYSTORE sitesinde yer alan içeriğin siteden kaldırılması, içeriğin sürümünün güncellenmesi haklarını saklı tutar.

 

2.2.Uygun Kullanım

KULLANICI, PLAYSTORE’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

 

PLAYSTORE sitesinde sunulan bazı oyunlar üyelik gerektirmeyen bütün KULLANICI’lara sunulmuştur. PLAYSTORE’un sunduğu bütün oyunlara ve servislere erişim için TTNET ADSL abonesi olmak ve PLAYSTORE sitesine üye olmak ya da PLAYSTORE’da sunulan ödeme seçeneklerine göre ilgili firmanın sistemine üye olmak gerekmektedir.

 

KULLANICI, PLAYSTORE’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. TTNET, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda TTNET’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 

2.3.Oyun Talimatları ve Oyun Kuralları

İlgili oyun veya hizmetlere ait oyun talimatları ve oyun kuralları PLAYSTORE web-sitesinde ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur. Lütfen bu talimet ve kuralları dikkatlice okuyunuz. KULLANICI, PLAYSTORE portalında sunulan oyunları oynayabilmek için PLAYSTORE’da oyun ile ilgili bölümde belirtilen “minimum sistem gereksinimleri”ne sahip olması gerekmektedir. KULLANICI, oyun dünyalarında çok sayıda başka kullanıcıyla birlikte oynadığını veya PLAYSTORE üzerinde çesitli hizmet kullanıcılarıyla iletişim içinde olduğunu bilir. Huzur içinde oynama olanağını sağlamak için kurallara her KULLANICI tarafından uyulması gerekmektedir.

KULLANICI katılmak suretiyle oyun kurallarını, hizmete katılım koşullarını ve işbu SÖZEŞME’yi bağlayıcı olarak kabul etmis sayılır.

KULLANICI bundan baska, oyunların ve hizmetlerin sunumunu ve huzurlu oyun ortamını bozacak her türlü davranıstan uzak duracağını da kabul ve taahhüt eder.

 

3.TTNET’in Hak ve Yükümlülükleri

TTNET, TTNET’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle TTNET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TTNET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

TTNET, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

KULLANICI ve TTNET hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, TTNET, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı TTNET’i beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

 

4.Fikri Mülkiyet

PLAYSTORE’un ve bölümlerinin ve PLAYSTORE ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi TTNET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. PLAYSTORE’un kullanılması KULLANICI’ya, PLAYSTORE’da bulunan eser ve içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, TTNET ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, PLAYSTORE’daki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

 

KULLANICI, PLAYSTORE Portalı kapsamındaki veya PLAYSTORE ile ilgili TTNET’in veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

 

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, PLAYSTORE kullanımı sırasında PLAYSTORE’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya TTNET’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

 

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TTNET’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

TTNET’in, TTNET hizmet'leri, TTNET bilgileri, TTNET telif haklarına tabi çalışmaları, TTNET ticari markaları, TTNET ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5.Sorumluluğun Sınırlanması

TTNET, PLAYSTORE’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

KULLANICI, PLAYSTORE ile ilgili olarak temin edilen tüm oyun, müzik ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. PLAYSTORE’un oyun, müzik ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup TTNET'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

TTNET, PLAYSTORE‘un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. PLAYSTORE’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, TTNET, PLAYSTORE’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. TTNET, (a) PLAYSTORE ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) PLAYSTORE‘un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TTNET, PLAYSTORE ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

 

6.Tazminat

PLAYSTORE’un kullanılması ve PLAYSTORE’dan temin edilen oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemi lisanslarının ve diğer gerekli lisansların kontrolü ve gerekirse bu lisansları alınması KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

 

KULLANICI, PLAYSTORE’u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, TTNET’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, TTNET’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve TTNET’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

7.Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

 

PLAYSTORE’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin ve ADSL Hizmet numarasının doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla PLAYSTORE’a KULLANICI adına erişimden TTNET sorumlu değildir. Kullanıcıların, PLAYSTORE‘a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak TTNET’in , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI TTNET’ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

 

TTNET’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin TTNET Gizlilik Politikası’na http://www.ttnet.com.tr/gizlilikguvenlik adresinden ulaşılabilir. TTNET olarak sözkonusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz.

 

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla TTNET hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8.Bağlantı ve Erişilebilirlik

KULLANICI, PLAYSTORE sitesine kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metodlarını kullanarak erişebilir. Ancak fonksiyon/görüntü’nün sınırlı olmasından TTNET herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

 

TTNET, PLAYSTORE sitesini sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak TTNET’in etkisinde olmayan sebepler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb) veya sitenin rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında siteye erişim olmayabilir. TTNET, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, PLAYSTORE sitesi yazılımının korunması amacıyla siteye erişimi herzaman kısıtlama hakkına sahiptir.

 

9.Sözleşme Değişiklikleri

TTNET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, PLAYSTORE web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler TTNET’in web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

10.Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, TTNET, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TTNET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TTNET’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TTNET’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.Çeşitli Hükümler

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

TTNET, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

 

İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

12.Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, PLAYSTORE portalini kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

KULLANICI, PLAYSTORE Portali’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, TTNET'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu PLAYSTORE’u kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın PLAYSTORE’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın TTNET ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

TTNET, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’nın PLAYSTORE’u kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

 

KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, PLAYSTORE’dan elde ettiği oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 

Türk Telekom Tivibu

TTNET TİVİBU PORTALİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. TTNET Tivibu Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), TTNET Anonim Şirketi (“TTNET”) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de “KULLANICI” ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) TTNET’in Tivibu portalinin ("Tivibu"), KULLANICI’nın Tivibu üyesi olması, Tivibu giriş şifresine sahip olması şartlarıyla, KULLANICI tarafından kullanımı konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.

SÖZLEŞME’de TTNET ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

Şüpheye mahal bırakılmaksızın, TTNET tarafından, tamamen TTNET’in kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ ye dahildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.

1.2. TTNET Tivibu içerik hizmeti, TTNET tarafından KULLANICI’ya sunulan ve KULLANICI’nın TTNET tarafından belirlenen bir ücret karşılığında televizyon kanalları, isteğe bağlı video, çeşitli görsel ve işitsel içerikler, interaktif hizmetler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Tivibu teknolojisi kapsamında sunulabilecek diğer hizmetlerden Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarı üzerinden faydalanmasını amaçlamaktadır.

1.3. KULLANICI, TTNET Tivibu sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “TTNET Tivibu Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “Onaylayın” düğmesini tıklaması ile kabul beyanının TTNET kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME’nin altında yer alan “TTNET Tivibu Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” butonunu tıklaması ile işbu SÖZLEŞME’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, TTNET Tivibu’yu kullanamayacaktır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

2. SADECE TİCARİ OLMAYAN AMAÇ İÇİN KULLANIM

2.1. TTNET Tivibu ile sunulan ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI tarafından veya 3. kişilerce bu içerikleri herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması yasaktır.

2.2. TTNET tarafından KULLANICI’ya tanınan haklar TTNET Tivibu’nin ticari-olmayan amaçla kullanımı içindir. KULLANICI, TTNET Tivibu’nun kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

3. UYGUN KULLANIM

3.1. KULLANICI, TTNET Tivibu’yu yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

3.2. KULLANICI, kendi belirleyeceği ve güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olduğu bir şifreye ve bir kullanıcı adına sahip olacaktır. KULLANICI, şifresini değiştirmek istediği takdirde, şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğunda olmak üzere dilediği zamanda değiştirebilecektir. KULLANICI, şifresini kaybetmesi ya da 3. kişilerce öğrenilmesi durumlarında konuyu derhal TTNET’e bildirilip yeni şifre temin edilmedikçe, şifre ile yapılan işlemlerden gerek TTNET’e gerek 3. kişilere karşı kendisinin sorumlu olacağını, TTNET’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. KULLANICI, dahil olduğu TTNET Tivibu hizmetlerine, TTNET’in bildirdiği web adreslerinden ulaşabileceği gibi, verilen linke tıklayarak TTNET tarafından geliştirilen yazılımı bilgisayarına yüklemek ve dilediğinde internet bağlantısı bulunan bilgisayarındaki bu programı açmak suretiyle ulaşabilecektir. TTNET, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

3.4. KULLANICI, TTNET’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, TTNET Tivibu’yu bu şekilde ya da üçüncü kişilerin TTNET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, TTNET’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. TTNET Tivibu’nun kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3.5. KULLANICI’nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI’ya özeldir ve bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz.

3.6. KULLANICI, TTNET Tivibu hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve seçtiği içerik hizmetine ilişkin ücreti ödemeyi ve kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, TTNET’in sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. KULLANICI, TTNET tarafından sunulan TTNET Tivibu hizmetlerini ilgili web sitesinde belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda TTNET’ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. KULLANICI, TTNET Tivibu’yu hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya TTNET’e ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. TTNET, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

4. HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. KULLANICI’nın TTNET Tivibu hizmetini alabilmesi için öncelikle TTNET genişbant internet hizmetlerinden (TTNET ADSL, TTNET WiFi, TTNET VDSL2, METROETHERNET, G.SHDSL) en azından birine abone olması gerekmektedir. Aksi halde bu hizmetten yararlanamaz.

KULLANICI, kota limitli bir internet bağlantı noktasından bağlanarak TTNET Tivibu hizmetinden yararlanması halinde, diğer benzer internet hizmetlerinde olduğu gibi kota limitinden kullanılacağı konusunda bilgilendirildiğini, bu sebeple oluşabilecek kota aşımından TTNET’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve tahhüt eder.

4.2. KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde TTNET’in her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve TTNET’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:

4.2.1. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI’nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;

4.2.2. Elektronik Program Rehberinde (“EPR”)’de içeriğe ilişkin sağlanan bilgideki eksiklik ve hatalar, yayın akışındaki değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek hata ve uyumsuzluklar;

4.2.3. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;

4.2.4. Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle Tivibu hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

4.2.5. KULLANICI’nın Tivibu hizmetini ve diğer İnternet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak Tivibu hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

4.2.6. İşbu SÖZLEŞME’ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

4.3. KULLANICI, Tivibu hizmetinden yararlanması sırasında TTNET tarafından uygulanacak interaktif bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklamların verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI, interaktif servisler de dahil olmak üzere Tivibu üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivitelerin TTNET’in bilgisi dahilinde olacağını kabul ve beyan eder.

4.5. KULLANICI, TTNET Tivibu’nun bir parçası olan yazılım ve şifreleme sistemine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir ve hiç bir şekilde Tivibu kapsamında sunulan içerikleri kopyalama, indirme, işleme ve çoğaltma gibi TTNET’in, 3. kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya yasaya aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir. Aksi takdirde KULLANICI işbu SÖZLEŞME’nin TTNET’in tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve aşağıdaki şartları ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden TTNET’e ve hak sahibi 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. TTNET, Tivibu platformunda yer alan hiç bir içerikten ve televizyon kanalları üzerinden yapılan hiç bir işlemden (teleshoping, direct-tv, çekiliş, yarışma v.b. ) sorumlu değildir.

4.7. İşbu SÖZLEŞME’deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI’nın TTNET Tivibu hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından TTNET hiç bir şekilde sorumlu değildir.

4.8. TTNET Tivibu’dan temin edilen içeriğin izlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

4.9. KULLANICI, TTNET Tivibu’yu bu Sözleşme hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TTNET’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, TTNET’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve TTNET’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. FİKRİ MÜLKİYET

5.1. TTNET Tivibu’nun ve TTNET Tivibu ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahipleri TTNET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri almış oldukları haklarla sınırlı ve fakat dahil olmak üzere, eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. TTNET Tivibu hizmetinin kullanılması, TTNET tarafından KULLANICI’ya sağlanması, KULLANICI’ya TTNET Tivibu’nun hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, TTNET ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

5.2. KULLANICI, TTNET Tivibu Portalini değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu bu sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

5.3. KULLANICI, TTNET Tivibu Portalı kapsamındaki veya TTNET Tivibu ile ilgili TTNET veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

5.4. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, TTNET Tivibu’nun kullanımı sırasında TTNET Tivibu’nun kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya TTNET’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

6.1. TTNET, (a) TTNET Tivibu ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) TTNET Tivibu’nun KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TTNET, Tivibu ile sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI’ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

6.2. KULLANICI, TTNET Tivibu ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri kendi ihtiyaçları ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. TTNET Tivibu’nun içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup TTNET'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1. TTNET Tivibu’ya giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresi, ADSL Hizmet numarası gibi bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan TTNET sorumlu değildir.

7.2. TTNET’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin TTNETGizlilik Politikası http://www.ttnet.com.tr adresindedir.

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

8.1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

8.2. TTNET, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

8.3. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve TTNET tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

9.1. Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz TTNET Tivibu’yu kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın TTNET Tivibu’yu kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) KULLANICI’nın TTNET ile arasındaki abonelik sözleşmesinin ve/veya ilgili eklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile kendiliğinden sona erer.

9.2. TTNET, işbu SÖZLEŞME’yi ve KULLANICI’nın TTNET Tivibu’yu kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin feshetme hakkını saklı tutar.

9.3. KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, TTNET Tivibu’dan elde ettiği Tivibu, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME’nin Madde 1.3’e göre okunarak KULLANICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözügeçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. KULLANICI’nın onayını takiben TTNET Tivibu aktive edilerek sunulmaya başlayacağından faturalandırma aktivasyon tarihi itibariyle başlayacaktır.

Türk Telekom Akademi

TTNET PROG SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TTNET PROG SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ! BU SÖZLEŞME, TTNET PROG ABONESİ OLARAK SİZ TTNET PROG KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. TTNET PROG’DEN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA TTNET PROG’Yİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu TTNET ProG Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), TTNET Anonim Şirketi (bundan böyle “TTNET” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Bilişim, Profesyonel gelişim, Finans, Kişisel gelişim ve Hobi ve Yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan TTNET ProG Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu Portali (bundan böyle "TTNET ProG" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden TTNET ProG web sitesine (www.prog.com.tr) erişimi ile TTNET ProG 'ye kayıt olması ve TTNET ProG’yi kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (TTNET tarafından, tamamen TTNET'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve TTNET ProG web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.) SÖZLEŞME'de TTNET ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır. KULLANICI, www.prog.com.tr web sitesinde yer alan “sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya TTNET ProG'yi kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, TTNET ProG'ye kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

TTNET ProG’nin ve bölümlerinin ve TTNET ProG ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi TTNET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, TTNET ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere TTNET ProG ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz. KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece TTNET ProG’nin münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, TTNET ProG’nin bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde TTNET ProG’ye erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. TTNET, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, TTNET ProG ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir. KULLANICI, TTNET ProG’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, TTNET ProG 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. TTNET ProG ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz. KULLANICI, TTNET ProG kapsamındaki veya TTNET ProG ile ilgili TTNET’in veya TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca,TTNET ProG’nin kullanımı sırasında TTNET ProG’nin kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, TTNET’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya TTNET’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur. TTNET’in, TTNET hizmetleri, TTNET bilgileri, TTNET telif haklarına tabi çalışmaları, TTNET ticari markaları, TTNET ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TTNET’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

TTNET ProG’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. TTNET ProG ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, TTNET ProG’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. KULLANICI, TTNET ProG 'yi herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. TTNET ProG'yi, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz. KULLANICI, dahil olduğu TTNET ProG paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.prog.com.tr veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. TTNET, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, TTNET’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, TTNET ProG’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin TTNET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, TTNET’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. TTNET ProG’nin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, TTNET ProG’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, TTNET ProG’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. TTNET, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda TTNET’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

4. TTNET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TTNET, TTNET’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle TTNET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TTNET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. TTNET, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. KULLANICI ve TTNET hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. TTNET, önceden haber vermeksizin TTNET ProG ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. TTNET önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz TTNET ProG 'yi kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, TTNET ProG'yi tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TTNET'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, TTNET'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve TTNET'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

6. GEREKLİ DONANIMLAR

TTNET ProG'ye erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı TTNET ProG'yi, TTNET PROG WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, TTNET'in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan TTNET’in sorumlu olmayacağını, TTNET'in sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu TTNET ProG kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; TTNET “olduğu gibi satış” esasları dahilinde TTNET ProG için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. TTNET aynı zamanda TTNET ProG içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. TTNET ProG’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden TTNET sorumlu değildir. TTNET, TTNET ProG’de yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. KULLANICI, TTNET PROG ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. TTNET PRO’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup TTNET'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TTNET, TTNET PROG’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. TTNET PROG’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, TTNET, TTNET PROG’nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. TTNET, (a) TTNET PROG ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) TTNET PROG’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TTNET, TTNET PROG ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir. TTNET ProG 'nin versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir. TTNET ProG hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir. Hukuki yollardan elde edilmeyen veya TTNET tarafından TTNET ProG'nin kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir. Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir. TTNET ProG, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. TTNET ProG'nin kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan TTNET sorumlu değildir. Her durumda, TTNET ProG nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, TTNET'in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu TTNET ProG için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

8. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

TTNET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, TTNET PROG web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler TTNET’in web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, TTNET, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TTNET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TTNET’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TTNET’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, TTNET PROG’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. KULLANICI, TTNET PROG’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, TTNET'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu TTNET PROG’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın TTNET PROG’yi kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın TTNET ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz TTNET ProG'yi kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; KULLANICI bir yıllık TTNET PROG paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda TTNET tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir. KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, TTNET’in sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın TTNET PROG’ye erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, TTNET isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda TTNET yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. TTNET, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın TTNET PROG kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, TTNET’in talep etmesi halinde, TTNET PROG’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

12. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

TTNET ProG'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan TTNET TekŞifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla TTNET PROG’ye KULLANICI adına erişimden TTNET sorumlu değildir. KULLANICI'ların, TTNET PROG’ye erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak TTNET’in , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI TTNET’ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. TTNET'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin TTNET Gizlilik Politikası http://www.ttnet.com.tr/gizlilikguvenlik adresindedir. KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla TTNET hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KULLANICI, aboneye özel teklifler sunulabilmesi için aboneliği devam ettiği sürece ve aboneliği sonrasında abonelik ve kullanım içeren kişisel ve trafik verileri ile konum verilerinin işleneceğini, işbu sözleşme ile kabul etmiştir.

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

TTNET PROG ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz. TTNET'nin iletişim bilgilerine www.ttnet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

14. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, TTNET'in sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, TTNET'in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. TTNET, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır. Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, TTNET bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir. KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, TTNET tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.